Select Page

คนหยั่งรู้ เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย

แต่คนเขลาเดินเรื่อยไป และรับอันตรายนั้น

สุภาษิต 27:12
พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับ 1971