Select Page

การสร้างพระวิหารหลังที่ 1 (Solomon Temple)

ในครั้งที่ผ่านได้นำเรื่อง ใครคือ Anti-Christ มานำเสนอซึ่งเป็นแนวคิดและเหตุผลที่เป็นตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ ครั้งนี้จะขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับ  การสร้างพระวิหาร  ซึ่งเรื่องนี้เนื้อหานั้นจะสอดคล้องต่อจากเรื่อง ใครคือ Anti-Christ เพราะถ้า ดาน หรือ พงศ์พันธ์ของ...