Select Page

การได้ขึ้นสวรรค์ (Going To Heaven)

ความปรารถนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียน นั่นคือการได้อยู่บนสรรค์กับพระองค์ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะสำคัญไปกว่านี้แล้ว พระเยซูตรัสไว้ใน (มัทธิว 6:33) แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน...