Select Page

เลือกเชื่อบางข้อ ( ยน10:34) “พระคัมภีร์ทุกตอน ไม่ใช่เลือกเชื่อและเชื่อฟังเฉพาะข้อที่เราสบายใจเท่านั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน10:34) { เลือกเชื่อบางข้อ } 34 พระเยซูตรัสว่า “ในพระธรรมของท่านมีคำเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘เราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระ” แนวคิด : – พระเยซูทรงตอบพวกยิว ด้วยข้อความในพระคัมภีร์เดิม ที่พวกเขานับถือ...