Select Page

คำเทศนา กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก (2โครินธ์1:1-11) โดย อาจารย์ทนนท์ ชาญชิตโสภณ

คำเทศนา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2015 โดย อ.ทนนท์ ชาญชิตโสภณ ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ หัวข้อ: กำลังที่ยิ่งใหญ่ในวันยากลำบาก ข้อพระคัมภีร์: 2โครินธ์1:1-11 ชุดคำเทศนา: 2โครินธ์ 1. สรรเสริญพระเจ้า 2. รับการหนุนใจจากพระเจ้า 3. หนุนใจผู้อื่นต่อไป 4....