Select Page

ใช้สิ่งที่ทรงเตรียมให้ (ยน. 3:22-23) “ใช้สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้แก่เราแล้ว เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้ากันเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:22-23) { ใช้สิ่งที่ทรงเตรียมให้ } 22หลัง‍จาก​นั้น พระ‍เยซู​ก็​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​แคว้น​ยู‌เดีย​กับ​สา‌วก​ของ​พระ‍องค์ และ​ทรง​ประ‌ทับ​ที่​นั่น​กับ​เขา และ​ทรง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา...