Select Page

เพื่อพระเยซู (ยน. 1:35-37) “แม้สมาชิกในคริสตจักรของเราไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่แผ่นดินของพระเจ้าแผ่กว้างยิ่งขึ้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:35-37) { เพื่อพระเยซู } ยน.1:35-37  35รุ่ง‍ขึ้น​อีก​วัน‍หนึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ยืน​อยู่​กับ​สา‌วก​ของ​ท่าน​สอง​คน 36และ​ท่าน​มอง‍ดู​พระ‍เยซู​ขณะ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ดำ‌เนิน​และ​กล่าว​ว่า...