Select Page

พระเยซูตรัสสั่ง (มก. 16:19) “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง } “หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19 แนวคิด : ??...

บนกางเขน (มก. 15:24-32) “เหตุผลเดียวที่ พระเยซูคริสต์ ทรงยอมทนรับคำเยาะเย้ยถางถาง รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ก็เพราะว่า “พระองค์รักฉัน””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:24-32){ บนกางเขน } “ขอเชิญพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถอะ พวกเราจะได้เห็นและเชื่อ” และสองคนนั้นที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ มก. 15:32 แนวคิด >>>...

พระพิโรธของพระเจ้า ( ยรม. 48:1-47 ) “เมื่อไร้ความยำเกรง จะน่าสะพรึงกลัวเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 48:1-47 ) { พระพิโรธของพระเจ้า } “โมอับจะถูกทำลายและไม่เป็นชนชาติอีกต่อไป เพราะว่าเขายกตัวขึ้นต่อพระยาห์เวห์” ยรม. 48:42 แนวคิด – เยเรมีย์พยากรณ์ถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะลงมาเหนือโมอับ...

ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก ( ยน. 18:33-38 ) “การเดินไปสู่ไม้กางเขน เพื่อช่วยเราทั้งหลายให้รอดพ้นบึงไฟนรก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 18:33-38 ) { ปีลาตผู้ที่พระเยซูทรงรัก } พระเยซูตรัสตอบว่า “ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้ ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้เราถูกมอบไว้ในมือของพวกยิว แต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกนี้”...