Select Page

บัดนี้ก็ถึงแล้ว ( ยน.5:25) “ขอพระเจ้าช่วยเราให้ตื่นจากการหลับไหล ลุกขึ้นมาประกาศให้คนกลับใจ ในขณะที่พวกเขายังมีโอกาสอยู่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:25) { บัดนี้ก็ถึงแล้ว } 25 “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เวลาที่กำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะได้ยินพระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต แนวคิด...

เริ่มได้เลย (ยน. 1:29) “ที่เราจะเป็นพยานเพื่อพระองค์ได้”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:29) { เริ่มได้เลย } ยน.1:29 วัน​รุ่ง‍ขึ้น​ยอห์น​เห็น​พระ‍เยซู​กำ‌ลัง​เสด็จ​มา​ทาง​ท่าน ท่าน​จึง​กล่าว​ว่า “จง​ดู​พระ‍เมษ‌โป‌ดกของ​พระ‍เจ้า ผู้​ทรง​รับ​ความ​ผิด‍บาป​ของ​โลก​ไป​เสีย [แนวคิด] : – ยอห์น...

พระเยซูตรัสสั่ง (มก. 16:19) “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง } “หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19 แนวคิด : ??...