Select Page

ใช้การไม่ได้ ( 1คร. 9:27 ) “จงดำเนินชีวิต สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดออกมานั้น”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 9:27 ) { ใช้การไม่ได้ } “แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้” 1คร. 9:27 แนวคิด – ทุบตีในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง...