Select Page

พระบิดาส่งมา ( ยน.5:23) “เราไม่อาจถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ หากเราไม่เชื่อวางใจในสิ่งพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:23) { พระบิดาส่งมา } 23 เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตร เหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา แนวคิด : –...