Select Page

ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ ( ยน.9:3) “เลิกท้อแท้ใจกับอดีตที่ผ่านมา แต่จงมองหา ปัจจุบันและอนาคต ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:3) { ผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ } 3 พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา  แนวคิด : – พระเยซูตอบพวกสาวก สำหรับคำถามที่ว่า...

เตรียมเผชิญตวามตาย ( โยบ 14:1-5) “จงใช้ชีวิตอย่างฉลาดเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( โยบ 14:1-5) { เตรียมเผชิญตวามตาย } “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่แต่น้อยวัน และเต็มไปด้วยความยุ่งยากใจ” โยบ 14:1 แนวคิด ในยามที่โยบทุกข์ระทมใจอย่างที่สุด ทำให้เขาคิดได้ ว่า – ชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนัก...