Select Page

ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา (ยน. 3:14) “เมื่อเราสำนึกผิด แล้วมาหาพระเยซู ทุกครั้งเราจะได้รับการอภัยเสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:14) { ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา } 14โม‌เสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดารฉัน​ใด บุตร‍มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​ฉัน‍นั้น [แนวคิด] : – ขณะที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์...

พบแล้ว (ยน. 1:45) “วันนี้เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้ามากเพียงใด?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:45) { พบแล้ว } ยน.1:45 ฟีลิป​ไป​หา​นา‌ธา‌นา‌เอล​บอก​เขา​ว่า “เรา​ได้​พบ​พระ‍องค์​ผู้​ที่​โม‌เสส​ได้​กล่าว​ถึง​ใน​หนัง‌สือ​ธรรม‍บัญ‌ญัติ และ​ที่​พวก​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ได้​กล่าว​ถึง คือ พระ‍เยซู...