Select Page

กำแพงขวางความจริง ( ยน.9:28 ) “อย่าใจเราให้ผยองขึ้น จนไม่อาจได้ยินคำเตือนจากพระคำของพระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.9:28 ) { กำแพงขวางความจริง } 28 และเขาทั้งหลายจึงเย้ยชายคนนั้นว่า “เอ็งเป็นศิษย์ของเขา แต่เราเป็นศิษย์ของโมเสส แนวคิด : – คำถามชวนคิดของชายที่หายจากตาบอด ในข้อ 27...

ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ ( ยน.5:1) “วันนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทำอะไรๆ หรือไปที่ใดๆ ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:1) { ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ } 1หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม [แนวคิด] : – ตามบัญญัติของโมเสส ชายยิวทุกคนต้องไปเฝ้าพระเจ้าปีละ 3 เทศกาล คือ...

ระวังล้ม (1คร. 10:1-13) “คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (1คร. 10:1-13){ ระวังล้ม } “เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” 1คร. 10:12 แนวคิด : – อ.เปาโล เตือนคริสเตียนชาวโครินธ์ ให้ระลึกว่า ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลสมัยโมเสส...

พระเจ้าตรัสทางพระบุตร ( ฮบ. 1:1-2) “อยากรู้จักกับพระเยซู สมควรอย่างที่สุดที่จะอ่านและให้เวลากับพระคัมภีร์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮบ. 1:1-2)  { พระเจ้าตรัสทางพระบุตร } “แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร ผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวง พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตร” ฮบ. 1:2 แนวคิด – (ข้อ1)...