Select Page

ความแตกต่างของนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์

1. การนับถือพระแม่มารีและนักบุญ นิกายโรมันคาทอลิกนับถือทั้ง พระเยซู และพระแม่มารี โดยเชื่อว่าพระแม่มารี แม่ของพระเยซู เป็นหญิงพรหมจรรย์ และให้เกียรติพระนางมารีเป็นพิเศษ เรียกว่า “แม่พระ” หมายถึง มารดาของพระเจ้า และยังมีการยกย่อง นักบุญ (Saint [เซนต์]) คือ...