Select Page

คำเทศนา “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ชีวิตของเรา จำเป็นต้องมีชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ไม่ถูกมัดด้วยโซ่ตรวนที่ถ่วงชีวิตของเราอีกต่อไป คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...