Select Page

ตอแหล ( ยรม. 23:16-18 ) “พระองค์จะสะกิดเราด้วยอะไรบางอย่าง จนกว่าเราจะกลับใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยรม. 23:16-18 ) { ตอแหล } พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า “อย่าฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ ผู้เผยให้ท่านฟัง ทำให้ท่านเต็มด้วยความหวังลมๆ แล้งๆ เขากล่าวถึงนิมิตในใจของเขาเอง ไม่ใช่จากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์” ยรม. 23:16...

3 โกหก ( 1ยน. 1:5-10) “เลิกและลุกขึ้นดำเนินชีวิตต่อไปในทางแห่งความสว่างในพระเยซูคริสต์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1ยน. 1:5-10) { 3 โกหก } “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1ยน. 1:9 แนวคิด 3 โกหก โกหก 1 : พูดว่า “สนิทกับพระเจ้า”...