Select Page

(รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน } “เราก็เป็นคนบาปชั่ว ผู้ต้องการรับการอภัยจากพระเจ้าเหมือนกัน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 3:9-20){ ชั่วอย่างเนียน } ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย” รม. 3:10 แนวคิด : • ไม่มีมนุษย์คนใครชอบธรรมเลยสักคนเดียว(ข้อ10) ทุกคนอยู่ใต้อำนาจบาป(ข้อ9) •...