Select Page

ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า ( ยน10:40) “แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า } 40 พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีก และไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมา และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น แนวคิด : –...

เมืองสิคาร์ ( ยน.4:4-6) “การเลือกที่ฉลาดที่สุด คือ เลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:4-6) { เมืองสิคาร์ } 4พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย 5พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่ง ชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตน 6บ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่น...

ผู้หวังดี (ยน. 3:26) “อย่าฟังผู้หวังดี มากกว่า ฟังพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:26) { ผู้หวังดี } 26สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออก ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ ท่านผู้นั้นให้บัพติศมา...

วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี (ยน. 1:28) “สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:28) { วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี } ยน.1:28 เหตุ‍การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่‍บ้าน​เบ‌ธา‌นี​ฟาก​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ข้าง​ตะวัน‍ออก อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​อยู่ [แนวคิด] : – หมู่บ้านเบธานี...