Select Page

เข้าใจข้อความล้ำลึก (มธ.13:11) “ขอเชิญให้พระวิญญาณทรงช่วยสอนเราให้เข้าใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ.13:11){ เข้าใจข้อความล้ำลึก } พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินสวรรค์ โปรดให้พวกท่านรู้ได้ แต่คนเหล่านั้นไม่โปรดให้รู้” มธ. 13:11 แนวคิด : – พวกเขาไม่โปรดให้รู้…พวกท่านให้รู้ได้ –...