Select Page

คิดถูก (ยน. 2:1-11) “ใครยังไม่ได้วางใจพระเยซู…ให้หันกลับไปดู การอัศจรรย์ที่ผ่านมาในชีวิต”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คิดถูก } งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา ยน.2:1-11 1วัน‍ที่​สาม​มี​งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา​แคว้น​กา‌ลิลี และ​มารดา​ของ​พระ‍เยซู​ก็​อยู่​ที่‍นั่น...

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...