Select Page

เมืองสิคาร์ ( ยน.4:4-6) “การเลือกที่ฉลาดที่สุด คือ เลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:4-6) { เมืองสิคาร์ } 4พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย 5พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่ง ชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตน 6บ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่น...

รับใช้พระเจ้า ( ยน.4:1-3) “การทำตามคำสั่งของพระเจ้า ในเวลาของพระองค์ คือ การรับใช้ที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:1-3) { รับใช้พระเจ้า } 1เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า พวกฟาริสีได้ยินข่าวว่า พระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์น 2(ความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเอง...

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...

แนะนำให้รู้จัก (ยน. 1:31) “ก้าวข้ามเหตุผลไร้สาระนั้นไปเสีย แล้วลงมือทำอะไรบางอย่าง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:31) { แนะนำให้รู้จัก } ยน.1:31 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ก็​ไม่​ได้​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​เพื่อ​ให้​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ที่​ประ‌จักษ์​แก่​พวก​อิส‌รา‌เอล ข้าพ‌เจ้า​จึง​ได้​มา​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ” [แนวคิด] : –...

คริสตจักรเติบโต (กจ. 9:31) “แล้วชีวิตและงานรับใช้ของเรา การเกิดผลทวีมากมาย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:31){ คริสตจักรเติบโต } “เพราะฉะนั้น คริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์...