Select Page

นัดหมายแห่งสวรรค์ (ยน. 1:43-44) “จงคอยฟังแล้วดำเนินตามการทรงนำของพระวิญญาณ เพื่อเราจะไม่พลาดนัดหมายแห่งสวรรค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:43-44) { นัดหมายแห่งสวรรค์ } ยน.1:43-44  43รุ่ง‍ขึ้น​พระ‍เยซู​ตั้ง​พระ‍ทัย​จะ​เสด็จ​ไป​ยัง​แคว้น​กา‌ลิลี พระ‍องค์​ทรง​พบ​ฟีลิป​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา”...

แนะนำให้รู้จัก (ยน. 1:31) “ก้าวข้ามเหตุผลไร้สาระนั้นไปเสีย แล้วลงมือทำอะไรบางอย่าง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:31) { แนะนำให้รู้จัก } ยน.1:31 ข้าพ‌เจ้า​เอง​ก็​ไม่​ได้​รู้‍จัก​พระ‍องค์ แต่​เพื่อ​ให้​พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ที่​ประ‌จักษ์​แก่​พวก​อิส‌รา‌เอล ข้าพ‌เจ้า​จึง​ได้​มา​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​ด้วย​น้ำ” [แนวคิด] : –...