Select Page

เดิมพันแสนแพง…แต่คุ้ม ( ยน.4:47) “วันนี้ เราคิดว่าพระเยซูเป็นทางออกเดียวของเราหรือยัง หรือยังมีทางอื่นอีกหากพระองค์ไม่ช่วย?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:47) { เดิมพันแสนแพง…แต่คุ้ม } 47เมื่อท่านได้ทราบข่าวว่า พระเยซูได้เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลีแล้ว ท่านจึงไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว  [แนวคิด] : –...

ไม่ได้รับการต้อนรับ ( ยน.4:44) “เมื่อประตูหนึ่งปิดในการรับใช้พระเจ้า ให้สังเกตดีๆเพราะมีอีกประตูหนึ่งกำลังเปิดออก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:44) { ไม่ได้รับการต้อนรับ } 44เพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่า ผู้เผยพระวจนะนั้นไม่ได้รับเกียรติในเมืองของตน [แนวคิด] : – เมื่อพระเยซูเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ผ่านเลยเมืองนาซาเร็ธไปเมืองอื่น (ยน....

ก้าวต่อไป ( ยน.4:43) “เราควรคอยถามพระเจ้าอยู่เสมอ ว่า “พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำอะไร อย่างไรต่อไป””

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:43) { ก้าวต่อไป } 43ครั้นล่วงไปสองวันพระองค์ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแคว้นกาลิลี  [แนวคิด] : – แม้ว่า งานประกาศกำลังเกิดผลมากมายในเมืองสิคาร์ แต่ก็จำเป็นต้องจากไป...

เมืองสิคาร์ ( ยน.4:4-6) “การเลือกที่ฉลาดที่สุด คือ เลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:4-6) { เมืองสิคาร์ } 4พระองค์จำต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย 5พระองค์จึงเสด็จไปถึงเมืองหนึ่ง ชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ใกล้ที่ดินซึ่งยาโคบให้แก่โยเซฟบุตรของตน 6บ่อน้ำของยาโคบอยู่ที่นั่น...

รับใช้พระเจ้า ( ยน.4:1-3) “การทำตามคำสั่งของพระเจ้า ในเวลาของพระองค์ คือ การรับใช้ที่แท้จริง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:1-3) { รับใช้พระเจ้า } 1เมื่อพระเยซูทรงทราบว่า พวกฟาริสีได้ยินข่าวว่า พระองค์ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกว่ายอห์น 2(ความจริงพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเอง...