Select Page

คำถาม 11. พระเจ้าช่วยเราแก้ปัญหาให้เราได้จริงหรือ

ขอยืนยันว่าพระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาของเราได้อย่างแน่นอน แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพระเจ้าอาจจะไม่ใช้ตามแบบอย่างที่เราคิดหมายเอาไว้ แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และในเวลาของพระองค์  ขอให้เรามีความเชื่อว่าพระองค์ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่บุตรที่รักของพระองค์...