Select Page

คำเทศนา “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

ชีวิตของเรา จำเป็นต้องมีชีวิตอย่างมีเสรีภาพ ไม่ถูกมัดด้วยโซ่ตรวนที่ถ่วงชีวิตของเราอีกต่อไป คำเทศนา โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “เสรีภาพในพระวิญญาณ” 2คร.3:17 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ เสียงคำสอน MP3...

ใช้เสรีภาพทำอะไร? ( 1คร. 10:23-33) “เราควรใช้เสรีภาพในคริสต์ ตามทางแห่งความรัก”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( 1คร. 10:23-33)  { ใช้เสรีภาพทำอะไร? } “เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ เราทำทุกสิ่งได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้น” 1คร. 10:23 แนวคิด – ในพระเยซูคริสต์ เรามีเสรีภาพ...