Select Page

ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า ( ยน10:40) “แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า } 40 พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีก และไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมา และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น แนวคิด : –...

ไม่สำคัญ ( ยน.4:21) “บางอย่างมนุษย์คิดว่าสำคัญ แต่เป็นเรื่องไร้สาระในสายพระเนตรของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:21) { ไม่สำคัญ } 21พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด คงมีวันหนึ่งที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดา เฉพาะที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม [แนวคิด] : – พระเยซูชี้ให้หญิงที่บ่อน้ำเห็นว่า...

ปัญหาคาใจ ( ยน.4:20) “วันนี้ เรามีคำถามคาใจอะไรบ้างไหม ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้น ไม่ให้เรารู้จักกับพระเยซูได้ลึกซึ้งมากยิ่งกว่านี้ ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:20) { ปัญหาคาใจ } 20บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ภูเขานี้ แต่พวกท่านว่าตำบลที่ควรนมัสการนั้น คือเยรูซาเล็ม” [แนวคิด] : – เมืองสิคาร์อยู่เชิงเขาเกราซิม ซึ่งยาโคบเคยสร้างแท่นบูชาที่นั่น (ปฐก. 33:20)...

วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี (ยน. 1:28) “สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:28) { วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี } ยน.1:28 เหตุ‍การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่‍บ้าน​เบ‌ธา‌นี​ฟาก​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ข้าง​ตะวัน‍ออก อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​อยู่ [แนวคิด] : – หมู่บ้านเบธานี...

กลโกธา (มก. 15:22) “เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 15:22){ กลโกธา } “พวกเขาพาพระองค์มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อกลโกธา (แปลว่ากะโหลกศีรษะ)” มก. 15:22 แนวคิด : – ผู้นำในอดีตหลายคน เลือกที่ตายได้ แม้แต่ฮิตเล่อร์ยังเลือกที่ฆ่าตัวตายได้...