Select Page

พระเยซูช่วยได้ (กจ. 9:32-35) “คนมากมายจำเป็นต้องได้ยินคำพูดที่เพิ่มเติมความเชื่อของพวกเขาจากปากของเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (กจ. 9:32-35){ พระเยซูช่วยได้ } เปโตรกล่าวกับเขาว่า “ไอเนอัส พระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรค จงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด” ทันใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้น” กจ. 9:34 แนวคิด : • ไอเนอัส ป่วยเป็นอัมพาตมา 8 ปี...