Select Page

ไม่รู้จัก ( ยน.4:22) “ขอให้เราเปิดใจ ใส่ใจต่อพระวจนะของพระองค์ เพื่อเราจะสามารถรู้จักกับพระเจ้าผู้ที่เรานมัสการได้มากขึ้น ทุกวันๆ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:22) { ไม่รู้จัก } 22ซึ่งเจ้านมัสการนั้นเจ้าไม่รู้จัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู้จัก เพราะความรอดนั้นมาจากพวกยิว [แนวคิด] : – พระเยซูพูดกับหญิงที่บ่อน้ำอย่างอ่อนโยน มีเมตตา ไม่ตำหนิ ให้โอกาส...

ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ( ยน.4:7) “เชิญเถิดพระเจ้าข้า นี่คือทั้งหมดที่ข้าพระองค์มี ขอมอบแด่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:7) { ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง } 7มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำ พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” [แนวคิด] : – “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” ช่างเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก เมตตา ถ่อม อ่อนสุภาพ...

เพราะพระคุณ (อฟ. 2:8-10) “เราสมควรดำเนินชีวิตให้สอดคล้อกับชีวิตใหม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 2:8-10){ เพราะพระคุณ } “ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้” อฟ. 2:9 แนวคิด : • เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะ เรามีความเชื่อ • ต่อให้เรามีความเชื่อมากมายสักเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เมตตาเรา...

จงกลับใจ ( ฮชย. 12:6) “หากเราถอยห่างพระเจ้าไปไกล จนพ่ายแพ้ต่อปัญหาอีกครั้ง”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ฮชย. 12:6) { จงกลับใจ } “แต่ส่วนเจ้า จงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า จงรักษาความเมตตาและความยุติธรรม และจงรอคอยพระเจ้าของเจ้าอยู่เสมอ” ฮชย. 12:6 แนวคิด – พระเจ้าบอกให้อิสราเอลประชากรของพระองค์ ทำ 3 สิ่ง 1....