Select Page
Healing : 04 เป้าประสงค์ของคุณจะสำเร็จได้อย่างไร?

Healing : 04 เป้าประสงค์ของคุณจะสำเร็จได้อย่างไร?

สอนโดย อาจารย์วรรณา ไทยวัชรามาศ (อ.ติ๊ก) และ อาจารย์ศิริพร สุกัญจนสิริ (อ.ใหญ่) ฟังเสียง MP3 https://www.gracezone.org/wp-content/uploads/sermon/wanna/04_20120223.mp3 Download เสียงการสอนนี้ มีทั้งหมด 19 ตอน ถูกสอนขึ้นในระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2012...