Select Page

ฟื้นขึ้นมามีชีวิต ( ยน.5:21) “เราเป็นผู้มีชีวิตแล้ว จึงไม่สมควรดำเนินตามทางของคนตายอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:21) { ฟื้นขึ้นมามีชีวิต } 21 เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้น แนวคิด : – พระบิดาทำให้คนเป็นขึ้นมาจากความตายในอดีต...

ใช้งานผิดประเภท (ยน. 2:13-16) “วันนี้ เราใช้พระนิเวศน์ของพระเจ้าทำอะไร?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:13-16) { ใช้งานผิดประเภท } 13เทศ‌กาล​ปัส‌กาของ​พวก‍ยิว​ใกล้​เข้า​มา​แล้ว พระ‍เยซู​เสด็จ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เย‌รู‌ซา‌เล็ม 14ใน​บริ‌เวณ​พระ‍วิหาร​พระ‍องค์​ทรง‍เห็น​คน​ขาย​วัว ขาย​แกะ ขาย​นก‍พิราบ...

พระเยซูตรัสสั่ง (มก. 16:19) “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:19){ พระเยซูตรัสสั่ง } “หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้ว พระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” มก. 16:19 แนวคิด : ??...

มารีย์ ชาวมักดาลา (มก. 16:9-11) “วันนี้ เราซาบซึ้งในความรักของพระเยซูที่มอบแก่เรามากเพียงใด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มก. 16:9-11){ มารีย์ ชาวมักดาลา } “หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน คือมารีย์คนที่พระองค์ทรงขับผีออกเจ็ดตน” มก. 16:9 แนวคิด : • เมื่อพระเยซู...