Select Page

อย่าเปรียบเทียบ (2คร.10:12) “คนที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เป็นคนที่ขาดความเข้าใจ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ 2คร.10:12  ( อย่าเปรียบเทียบ ) “เราไม่ต้องการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครื่องวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันแล้ว เขาก็เป็นคนขาดความเข้าใจ”...