Select Page

ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า ( ยน10:40) “แม้เราไม่เข้าใจในสถานการณ์ในวันนี้ แต่เรารู้ได้ด้วยความเชื่อว่า ทั้งหมดยังอยู่ในการควบคุมของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน10:40) { ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้า } 40 พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีก และไปถึงตำบลที่เมื่อก่อนนั้นยอห์นให้บัพติศมา และพระองค์ทรงพักอยู่ที่นั่น แนวคิด : –...