Select Page

ลบล้างพระอาชญา

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 3:25-26) { ลบล้างพระอาชญา } “พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย...

เอาชนะความชั่ว

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 12:19-21) { เอาชนะความชั่ว } “อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” รม. 12:21 แนวคิด – เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรา ในการจัดการกับเหตุการณ์นั้น พระคัมภีร์แบ่งหน้าที่ ออกเป็น...