Select Page

ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ ( ยน.5:1) “วันนี้ อะไรเป็นแรงจูงใจให้เราทำอะไรๆ หรือไปที่ใดๆ ?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:1) { ทำตามแต่ไม่ได้อยู่ใต้บังคับ } 1หลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลของพวกยิว และพระเยซูก็เสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม [แนวคิด] : – ตามบัญญัติของโมเสส ชายยิวทุกคนต้องไปเฝ้าพระเจ้าปีละ 3 เทศกาล คือ...