Select Page

สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ (มธ. 17:24-27) “แม้สิ่งที่ทำนั้นเล็กน้อย แต่มีค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (มธ. 17:24-27) { สิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่ } “แต่เพื่อมิให้เขาสะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินตราเชเขลหนึ่ง จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิด” มธ....