Select Page

ครั้งเดียวพอ (ฮบ. 9:27-28) “อย่าเลือกดำเนินชีวิตในบาปอีกต่อไป”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 9:27-28) { ครั้งเดียวพอ } “ตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” ฮบ. 9:27 แนวคิด : • มนุษย์จะตาย 1 ครั้ง แล้วเข้าสู่การพิพากษา(ข้อ27) …...

ทำได้โดยพระเจ้า (ฟป. 2:13)

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า } “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13 แนวคิด – ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ...