Select Page

สัมพันธ์ แกะและผู้เลี้ยง ( ยน. 10:1-6 ) “ขอเราจะไม่มีใจแข็งกระด้างต่อการเตือน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 10:1-6 )  { สัมพันธ์ แกะ&ผู้เลี้ยง } “ คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป” ยน. 10:3 แนวคิด – ตอนนี้เป็นภาพแสนสวยงามระหว่างผู้เลี้ยงและแกะ...

คุ้มไม๊? (ยน. 2:1-11) “ยอมเสี่ยงเชื่อฟังพระองค์ แม้จะดูไม่เข้าท่าตามหลักการและเหตุผล สิ่งที่ออกมาก็คือ ผลดีแก่ทุกๆคน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คุ้มไม๊? } พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง” ยน. 2:4 แนวคิด – ครั้งหนึ่งพระเยซูและสาวกได้รับเชิญไปงานแต่งงาน...

ทำได้โดยพระเจ้า (ฟป. 2:13)

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฟป. 2:13) { ทำได้โดยพระเจ้า } “เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์” ฟป. 2:13 แนวคิด – ศาสนาสอนให้เราทำดี บางทีเราก็อยากทำ...

รับใช้ งานรับใช้

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17)  { รับใช้ งานรับใช้ } “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด – อยู่มาวันหนึ่ง เป็นวันสะบาโต ณ...

ชิมสวรรค์บนโลก

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (อฟ. 1:13-14) { ชิมสวรรค์บนโลก } “พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์” อฟ. 1:14 แนวคิด – เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจ...