Select Page

คำถาม 6. ควรทำอย่างไรกับเครื่องรางหรือรูปเคารพ

เป็นคำถามทีผู้เชื่อใหม่มักถามมากที่สุดคำถามหนึ่ง ในกรณีนี้ของแยกคำตอบออกเป็น 2 คำตอบ เพราะมีความแตกต่างกันในทางปฏบัติ เครื่องรางหรือรูปเคารพที่เราเป็นเจ้าของอยู่ พระคัมภีร์เสวีนิติ 19:4 ได้สอนเราในเรื่องนี้ว่า อย่าให้ผู้ใดกลับนับถือรูปเคารพ...