Select Page

ฉันยังคงจะสรรเสริญพระเจ้า ( สดด. 69:30-31 ) “จงเปลี่ยนเสียงโอดครวญ เป็นเสียงสรรเสริญ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( สดด. 69:30-31 ) { ฉันยังคงจะสรรเสริญพระเจ้า } “ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ” สดด. 69:30 แนวคิด • สดด.69 ดาวิดบรรยายถึงความทุกข์ระทมที่ตนประสบ พอมาถึงข้อที่ 30...

ในพระเยซู (อฟ.1:7) “ถ้าเชื่อจริงๆ จงดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับที่เชื่อเถิด”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( อฟ. 1:7) { ในพระเยซู } “ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการยกโทษจากการละเมิดโดยพระคุณอันอุดมของพระเจ้า” อฟ. 1:7 แนวคิด – สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา อยู่ในพระเยซูคริสต์...

บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา ” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์

“ชีวิตของเรามีตำหนิ จึงไม่สามารถถวายเป็นเครื่องบูชาได้ แต่โดยทางพระเยซูพระองค์ถวายพระองค์เองเพื่อเรา เราจึงเป็นที่โปรดปรานต่อพระเจ้าได้” บทเรียน พระธรรมเลวีนิติ โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ “ตอนที่ 3 : ตายเพื่อเรา (26 นาที) วันอังคารที่ 8...