Select Page

ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา (ยน. 3:14) “เมื่อเราสำนึกผิด แล้วมาหาพระเยซู ทุกครั้งเราจะได้รับการอภัยเสมอ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 3:14) { ถูกยกขึ้นเพื่อช่วยเรา } 14โม‌เสส​ได้​ยก​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุร‌กัน‌ดารฉัน​ใด บุตร‍มนุษย์​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​ฉัน‍นั้น [แนวคิด] : – ขณะที่โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์...

วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี (ยน. 1:28) “สิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญา จะสำเร็จเป็นจริงแน่นอน”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:28) { วางแผนล่วงหน้า 1.500 ปี } ยน.1:28 เหตุ‍การณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ที่​หมู่‍บ้าน​เบ‌ธา‌นี​ฟาก​แม่‍น้ำ​จอร์‌แดน​ข้าง​ตะวัน‍ออก อัน​เป็น​ที่​ซึ่ง​ยอห์น​กำ‌ลัง​ให้​บัพ‌ติศ‌มา​อยู่ [แนวคิด] : – หมู่บ้านเบธานี...

ต้อนรับพระเยซู (ยน. 1:11) “วันนี้ เราต้อนรับพระเยซูจอมกษัตริย์ในหัวใจของเราหรือเปล่า?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 1:11) { ต้อนรับพระเยซู } [[ แนวคิด ]] : – ท่ามประชาชาติพระเจ้าเลือกอิสราเอลเป็นชนชาติของพระองค์ พวกเขาเองก็เรียกตัวเองว่าประชากรของพระเจ้า – แต่ปรากฏว่า เขาไม่ต้อนรับพระองค์ซะงั้น...

ระวังล้ม (1คร. 10:1-13) “คนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (1คร. 10:1-13){ ระวังล้ม } “เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง” 1คร. 10:12 แนวคิด : – อ.เปาโล เตือนคริสเตียนชาวโครินธ์ ให้ระลึกว่า ถึงแม้ว่าคนอิสราเอลสมัยโมเสส...

แผนของพระเจ้า (2พศด. 34:1-7) “อย่ามัวแต่กลัว มัวกังวล กับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ เพราะ ทั้งหมดอยู่ในแผนของพระเจ้า”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (2พศด. 34:1-7) { แผนของพระเจ้า } “พระองค์ยังทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำระยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม” 2พศด. 34:5 แนวคิด : • 300 ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ อิสราเอลถูกแยกออกเป็น 2...