Select Page

ผู้ชอบธรรม (รม. 5:18-19) “เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างที่ผู้ชอบธรรมทั้งหลายสมควรทำ”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 5:18-19){ ผู้ชอบธรรม } “ฉะนั้นการลงโทษได้มาถึงทุกคนเพราะการละเมิดครั้งเดียวอย่างไร การกระทำอันชอบธรรมครั้งเดียว ก็นำการปลดปล่อยและชีวิตมาถึงทุกคนอย่างนั้น” รม. 5:18 แนวคิด : • เราทุกคนเกิดมาในบาป...
พระเจ้า กับ เฟสบุ๊ค Facebook

พระเจ้า กับ เฟสบุ๊ค Facebook

โครงการ God Bless You พระเจ้าอวยพร เป็นโครงการรณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย...