Select Page

อาณาจักรพันปีคืออะไร และมันมีอายุพันปีจริง ๆ หรือไม่?

อาณาจักรพันปีเป็นชื่อเรียกการครอบครองพันปีของพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ บางคนตีความหมายว่าจำนวน 1000 ปีเป็นแค่ตัวเลขเปรียบเทียบ บางคนคิดว่า 1000 ปีเป็นแค่วิธีการบอกถึง ?ระยะเวลาที่ยาวนาน? ความเข้าใจแบบนี้ทำให้คนบางคนไม่ได้คิดว่ามันเป็นการครอบครองโลกพันปีจริง ๆ...