Select Page

พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ (ฮบ. 11:11) “จงรอคอย อย่างอดทน โดยไม่วิตกกังวล”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ฮบ. 11:11){ พระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์ } “โดยความเชื่อ อับราฮัมได้รับพลังที่จะมีบุตร แม้ท่านชรามากแล้ว และนางซาราห์เองก็เป็นหมัน เพราะท่านถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้นซื่อสัตย์” ฮบ. 11:11 แนวคิด : •...

เชื่อจริง…ป่าว? (ยก. 2:20-26) “วันนี้เราสำแดงความเชื่อออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องหรือไม่”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยก. 2:20-26) { เชื่อจริง…ป่าว? } “คนโฉดเขลาเอ๋ย ท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ?” ยก. 2:20 แนวคิด : • พระคัมภีร์เรียกคนที่ “คิดว่าตนเองเชื่อ” แต่...

พระเยซูเมตตาฉันแน่ (ลก. 13:10-17) “พระองค์รู้ดีที่สุดว่า นั่นเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ลก. 13:10-17) { พระเยซูเมตตาฉันแน่ } เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงทรงเรียกและตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโรคของเธอแล้ว” ลก. 13:12 แนวคิด : • หญิงผู้น่าสงสาร ได้รับพระเมตตาอย่างเหลือล้น •...

ลูกพระเจ้า-ลูกมาร ( ยน. 8:39-47 ) “อย่าเพิ่งคิดถึงคนอื่น พระคำตอนนี้ กำลังพูดกับเรา”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน. 8:39-47 ) { ลูกพระเจ้า-ลูกมาร } “คนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟัง” ยน. 8:47 แนวคิด 3 ตัวชี้วัด ว่าคนไหนเป็นลูกของพระเจ้า 1....