Select Page

เอาชนะความชั่ว

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (รม. 12:19-21) { เอาชนะความชั่ว } “อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” รม. 12:21 แนวคิด – เมื่อมีเหตุการณ์ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับเรา ในการจัดการกับเหตุการณ์นั้น พระคัมภีร์แบ่งหน้าที่ ออกเป็น...

1-10 กับการอธิษฐาน

1. แบ่งเวลาไว้อย่างน้อยวันละ 2-3 นาที ทุก ๆ วัน ไม่ต้องพูดอะไร ฝึกหัดคิดถึงพระเจ้า วิธีนี้จะช่วยให้จิตวิญญาณของคุณเปิดรับพระองค์ 2. ให้อธิษฐานด้วยคำง่ายๆที่เป็นธรรมชาติ ทูลต่อพระเจ้าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในความคิดของคุณ...