Select Page

ทำตัวให้สมกับที่หายแล้ว ( ยน.5:14) “หายแล้ว หลุดพ้นแล้ว อย่ากระเสือกกระสน เข้าไปติดบ่วงอีกเลย”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.5:14) { ทำตัวให้สมกับที่หายแล้ว } 14 ภายหลัง พระเยซูได้ทรงพบคนนั้นในบริเวณพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “นี่แน่ะ เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทำบาปอีก มิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้า”  แนวคิด : –...