Select Page

คิดถูก (ยน. 2:1-11) “ใครยังไม่ได้วางใจพระเยซู…ให้หันกลับไปดู การอัศจรรย์ที่ผ่านมาในชีวิต”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:1-11) { คิดถูก } งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา ยน.2:1-11 1วัน‍ที่​สาม​มี​งาน​สม‍รส​ที่​หมู่‍บ้าน​คา‌นา​แคว้น​กา‌ลิลี และ​มารดา​ของ​พระ‍เยซู​ก็​อยู่​ที่‍นั่น...