Select Page

ใส่ใจ (ยน. 2:18-21) “วันนี้เรากำลังเอาใจใส่กับภารกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำหรือไม่?”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ (ยน. 2:18-21) { ใส่ใจ } 18พวก‍ยิว​จึง​ทูล​พระ‍องค์​ว่า “ท่าน​จะ​แสดง​หมาย‍สำ‌คัญ​อะไร​ให้​เรา​เห็น​ว่า ท่าน​มี​อำ‌นาจ​กระ‌ทำ​การ​เช่น‍นี้​ได้” 19พระ‍เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​เขา​ทั้ง‍หลาย​ว่า “ถ้า​ทำ‌ลาย​วิหาร​นี้​เสีย...