Select Page

เรียกให้สนใจ ( ยน.4:8-9) “อาจเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ที่เรากำลังเจอในวันนี้ เกิดขึ้นเพื่อเรียกเราให้หันกลับไปจดจ่อที่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:8-9) { เรียกให้สนใจ } 8ขณะนั้นสาวกของพระองค์เข้าไปซื้ออาหารในเมือง 9หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้เป็นยิวจึงขอน้ำดื่มจากดิฉัน ผู้เป็นหญิงชาวสะมาเรีย” (เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย)  [แนวคิด] :...

ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง ( ยน.4:7) “เชิญเถิดพระเจ้าข้า นี่คือทั้งหมดที่ข้าพระองค์มี ขอมอบแด่พระองค์”

แบ่งปันเฝ้าเดี่ยว กับ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ ( ยน.4:7) { ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง } 7มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำ พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” [แนวคิด] : – “ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง” ช่างเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความรัก เมตตา ถ่อม อ่อนสุภาพ...