Select Page

Words of the Day | สุภาษิต 4:23

จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ สุภาษิต 4:23 พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับ...

บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 18:19-19:2” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์

“ความเป็นความตาย ไม่ได้อยู่ที่โชคดีหรือโชคร้าย เก่งหรือไม่เก่ง แต่อยู่ลิ้นของเรา ” บทเรียน “พระธรรมสุภาษิต 18:19-19:2” โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ ศิษย์ธนานันท์ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 คริสตจักรข่าวประเสริฐฝาง  เสียงคำสอน MP3...